Ochrana Osobných Údajov

Všetky procesy spracúvania osobných údajov priebežne analyzujeme a zabezpečujeme ich súlad s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ktoré je záväzné pre všetky členské štáty Európskej únie, ako aj zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Vaše osobné údaje spracúvame ako prevádzkovateľ my, spoločnosť Slovenská Asoiácia Súkromných Detektívov, so sídlom Tallerova 2/4, 81102 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 51987902, zapísaná na Ministerstve vnútra pod číslom VVS/1-900/90-54592, kontaktný e-mail: info (@) sasd.sk

Touto cestou Vás informujeme o spôsobe a podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov na webstránke www.sasd.sk, ako aj o Vašich právach, ktoré sú s tým spojené. Osobné údaje spracúvame v nižšie uvedených oblastiach. Ak je v ktorejkoľvek oblasti doba uchovávania osobných údajov určená podľa rokov, tak začína plynúť 1. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku, v ktorom sme začali spracúvať Vaše osobné údaje.

1. Účel, právny základ a doba uchovávania osobných údajov

Obsahom webstránky sú články, príspevky a informácie, ktoré slúžia na informovanie verejnosti o aktuálnom dianí, pričom v tomto obsahu môžu byť uvedené osobné údaje osôb, ktorých sa článok, príspevok alebo informácia týka. PRÁVNY ZÁKLAD Vaše osobné údaje môžeme v článkoch, príspevkoch a informáciách na webstránke zverejňovať aj bez Vášho súhlasu v zmysle § 78 ods. 2 Zákona, nakoľko informovanie verejnosti masovokomunikačnými prostriedkami nám vyplýva z predmetu činnosti. Naším oprávneným záujmom je informovať verejnosť o aktuálnom dianí, a to prostredníctvom webstránky, ktorá sa považuje za masovokomunikačný prostriedok. DOBA UCHOVÁVANIA Po dobu existencie webstránky, najneskôr po dobu 5 rokov.

Príprave obsahu webstránky sa venujú naši redaktori, prispievatelia a iní autori, ktorých osobné údaje zverejňujeme na webstránke, či už ako autorov príslušného obsahu, alebo ako spolupracujúce osoby. PRÁVNY ZÁKLAD Osobné údaje týchto autorov a spolupracujúcich osôb zverejňujeme za základe zmluvných vzťahov s nimi, nakoľko je to nevyhnutné pre splnenie zmluvnej povinnosti, na ktorú sa zaviazali v súvislosti s prípravou obsahu webstránky. DOBA UCHOVÁVANIA Po dobu trvania zmluvného vzťahu s príslušným autorom a v prípade konkrétneho obsahu zverejneného na webstránke, po dobu existencie webstránky, najneskôr po dobu 5 rokov.

Aby sme mohli zabezpečiť funkčnosť a bezpečnosť webstránky a jej správne načítanie vo Vašom internetovom prehliadači, používame tzv. nevyhnutné cookies umožňujúce realizovať základné funkcionality webovej stránky (viac o cookies sa dočítate v bode 5.). PRÁVNY ZÁKLAD Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu, že máme záujem zabezpečiť riadne fungovanie webstránky a jej základné funkcionality. Z tohto dôvodu môžeme spracúvať tieto údaje aj bez Vášho súhlasu. DOBA UCHOVÁVANIA Po dobu 7 dní, najneskôr po dobu, akú máte nastavenú v internetovom prehliadači.

Využívame aj ďalšie cookies, ktoré však nie sú nevyhnutne potrebné pre správne fungovanie webstránky, ale využívajú sa napríklad pre zapamätanie si používateľských nastavení, vytváranie štatistík, aby sme vedeli upraviť webstránku pre lepšie fungovanie. Taktiež využívame cookies tretích strán, napr. Google, Facebook (viac o týchto cookies sa dočítate v bode 6.). PRÁVNY ZÁKLAD Tieto údaje môžeme spracúvať iba na základe Vášho súhlasu, ktorý nám udelíte pri návšteve webstránky, pričom si môžete vybrať, či cookies povolíte alebo nie. Zároveň ste oprávnený takýto súhlas kedykoľvek odvolať. DOBA UCHOVÁVANIA Po dobu udelenia súhlasu, najneskôr po dobu 1 roka, ak pri jednotlivom cookie nie je uvedené inak.

Zriadili sme na sociálnych sieťach Facebook, Instagram, Twitter a Youtube vlastné fanúšikovské stránky, užívateľské účty či kanále, cez ktoré môžete získavať informácie o webstránke a jej obsahu, pričom naše príspevky môžete komentovať, zdieľať alebo lajkovať. Vaše osobné údaje budeme spracúvať iba za účelom správy a administrácie fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov a získavania anonymizovaných údajov o štatistikách. PRÁVNY ZÁKLAD Tieto osobné údaje môžeme pre tento účel spracúvať aj bez Vášho súhlasu, nakoľko máme za to, že môžete očakávať, že budeme spravovať a zabezpečovať administratívu fanúšikovských stránok, užívateľských účtov a kanálov, s čím je neoddeliteľne spojené aj spracúvanie osobných údajov tých užívateľov, ktorí sa stali našimi fanúšikmi, komentovali alebo zdieľali náš príspevok, či iným spôsobom vyvíjali aktivitu na našej fanúšikovskej stránke, užívateľskom účte alebo kanále. V prípade vytvárania štatistík sú nám tieto sprístupnené prevádzkovateľmi sociálnych sietí iba v anonymizovanej podobe, pričom vzhľadom na uvedené máme za to že na ich sprístupnenie a spracúvanie nepotrebujeme Váš osobitný súhlas; tým nie je dotknutá zodpovednosť prevádzkovateľa za spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré sú podkladom pre tvorbu týchto štatistík. DOBA UCHOVÁVANIA Po dobu existencie fanúšikovskej stránky a/alebo užívateľského účtu a/alebo kanála, najneskôr po dobu 5 rokov.

2. Príjemcovia alebo kategórie príjemcov

Osobné údaje nesprístupňujeme a ani neposkytujeme tretím osobám či subjektom, s výnimkou, ak sú to osobné údaje, ktoré sú uvedené v článkoch, príspevkoch a informáciách, ktoré zverejňujeme na webstránke v rámci predmetu našej činnosti. V prípade, ak sa osobné údaje v zmysle účelu ich spracúvania zverejňujú na našom webovom sídle, tak príjemcami sú všetky osoby, ktoré navštívili našu webovú stránku, prípadne sociálne siete. Ak spracúvame Vaše osobné údaje pre účely zasielania newslettra, tak k týmto údajom majú prístup iba naši sprostredkovatelia, a to poskytovatelia cloudových služieb, poskytovatelia služieb v oblasti marketingu a reklamy a osoby poskytujúce IT služby alebo externí pracovníci, ktorí sú zaviazaní povinnosťou mlčanlivosti. Ak takáto povinnosť bude vyplývať zo zákona alebo rozhodnutia orgánu verejnej moci, sú Vaše osobné údaje poskytnuté aj orgánom verejnej moci či iným subjektom.

3. Práva dotknutej osoby

Ako dotknutej osobe Vám z GDPR vyplývajú viaceré práva, na ktoré si Vás dovoľujeme touto cestou upozorniť:

 • Právo na prístup k osobným údajom
  Máte právo od nás požadovať potvrdenie o tom, či spracúvame osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ak áno, tak máte právo získať prístup k týmto osobným údajom, ako aj právo na základné informácie o spracúvaní Vašich osobných údajov.
 • Právo na opravu a/alebo doplnenie osobných údajov
  Máte právo požadovať, aby sme bez zbytočného odkladu opravili nesprávne osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, ako aj právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
 • Právo na vymazanie osobných údajov
  Právo požadovať bezodkladné vymazanie Vašich osobných údajov máte iba v prípade, ak:
  • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  • odvoláte súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
  • namietate voči spracúvaniu a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie;
  • osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
  • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej Únie alebo práva členského štátu, ktorému podliehame;
  • osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.

   Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy nie je potrebné vymazať Vaše údaje aj keď je splnená niektorá z vyššie uvedených podmienok (napr. je to potrebné na uplatňovanie právnych nárokov).
 • Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov
  Máte právo, aby sme obmedzili spracúvanie Vašich údajov (t.j. Vaše údaje iba uchovávali, avšak iným spôsobom ich nespracúvali), ak:
  • ste napadli správnosť osobných údajov;
  • spracúvanie je protizákonné a Vy namietate proti vymazaniu osobných údajov a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia;
  • už nepotrebujeme Vaše osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
  • namietate voči spracúvaniu.

   Za týmto účelom nás môžete kedykoľvek kontaktovať, pričom následne posúdime, či vo Vašom prípade neexistujú výnimky, kedy je možné Vaše osobné údaje spracúvať aj iným spôsobom, nielen uchovávaním.
 • Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
  Máte právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sledujeme my alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody Vašej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov. Vaše osobné údaje môžeme spracúvať iba, ak by sme preukázali nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré by prevažovali nad záujmami, právami a slobodami alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov
 • Právo na prenosnosť osobných údajov
  Ak sa spracúvanie Vašich osobných údajov vykonáva automatizovanými prostriedkami, a to na základe Vášho súhlasu alebo pre účely plnenia zmluvy, máte právo získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšej osobe (prevádzkovateľovi), avšak iba za predpokladu, že je to technicky možné.
 • Právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov
  V neposlednom rade máte právo kedykoľvek odvolať Vami udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, ak ste takýto poskytli, a to zaslaním odvolania na kontaktné údaje prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
  Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade, ak máte za to, že došlo k porušeniu práv fyzických osôb pri spracúvaní Vašich osobných údajov alebo k porušeniu nariadenia GDPR, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov, a to Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (vzor návrhu je uverejnený na stránke Úradu pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky www.dataprotection.gov.sk).

4. Požiadavka na poskytnutie osobných údajov

Poskytnutie Vašich osobných údajov, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, je dobrovoľné a nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, v dôsledku čoho ich neposkytnutie nemá pre Vás žiadne negatívne následky. V prípade, ak je spracúvanie osobných údajov robené na právnom základe plnenia zmluvy, tak ich neposkytnutie môže mať za následok nemožnosť plnenia takejto zmluvy. V ostatných prípadoch môže mať neposkytnutie osobných údajov za následok nemožnosť zverejnenia obsahu webstránky alebo nefunkčnosť webstránky.

5. Cookies

Aby sme čo najviac zlepšili naše služby a funkcionalitu našej webstránky, využívame súbory cookies. Ide o malé textové súbory, ktoré sú ukladané vo Vašom počítači alebo v mobilnom zariadení a ktoré obsahujú informácie o aktivitách užívateľov webstránky, pričom tieto informácie sú následne sprístupnené serveru webovej stránky alebo príslušnej tretej strane, ktorej sa cookie týka, a to pri ďalšej návšteve užívateľa.

Súbory cookies sú užitočné okrem iného:

 • k náležitej funkčnosti a bezpečnosti webovej stránky,
 • k zisťovaniu, ktoré webové stránky a funkcie sú Vami najpoužívanejšie, aby sme mohli prispôsobiť ponuku Vaším požiadavkám a záujmom,
 • zistiť, ktoré reklamy sú Vami prehliadané najčastejšie, čím sa zamedzí zobrazovanie reklám, o ktoré nemáte záujem.

  Nami používané cookies je možné z hľadiska ich trvania rozdeliť na dva (2) typy:
 • krátkodobé (tzv. session cookies), ktoré zostávajú vo Vašom prehliadači iba dovtedy, kým prehliadač zavriete,
 • dlhodobé (tzv. persistent cookies), ktoré zostávajú uložené aj po tom, čo prehliadač zavriete.

  Dobu uloženia súborov cookies je možné si taktiež prispôsobiť podľa vlastných požiadaviek, nakoľko závisí od nastavenia samotnej cookie a Vášho prehliadača.

  Cookies je zároveň možné deliť na:
  • tie, ktoré sú nevyhnutné pre fungovanie webstránky (tzv. essential), pričom do tejto skupiny je možné zaradiť cookies, ktoré pomáhajú webstránke sa správne a rýchlo načítať a
  • tie, ktoré nie sú nevyhnutné (tzv. non-essential), pričom takýmito non-essential cookies sú napríklad tie, ktoré sa nazývajú analytické a zbierajú údaje pre vhodné prispôsobenie reklám, sledujú činnosť návštevníka na stránke a pod.

Na našej webstránke sú umiestnené oba typy cookies, pričom pri non-essential cookies od Vás vyžadujeme Váš súhlas s ich používaním. Používanie essential cookies môžete zakázať buď cielene pre túto webstránku, alebo aj pre všetky internetové stránky, a to v nastaveniach Vášho internetového prehliadača. Po deaktivácii essential cookies však nemusí byť už možné využívať všetky funkcie webstránky, resp. webstránka nemusí fungovať správne.

6. Google, sociálne siete Facebook, Instagram, Twitter a YouTube

Využívame viaceré služby spoločnosti Google Ireland Limited, so sídlom na adrese Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko („Google“), a to najmä Google Analytics a Google Adwords. Jeden z hlavných súborov cookie pre reklamy na stránkach, ktoré nepatria spoločnosti Google, sa nazýva „IDE“ a v prehliadačoch je uložený pod doménou doubleclick.net, pričom tento je nasadený aj na našej webstránke. Pomocou cookies Google sa umožňuje analyzovať používanie našej webstránky, ako aj predstaviť užívateľovi cielené reklamy na základe akcie užívateľa (tzv. remarketing). Tieto cookies sa ukladajú na dobu 24 mesiacov. Informácie o Vašom používaní tejto webstránky získané cez cookies sa spravidla prenášajú na server spoločnosti Google a tam sa ukladajú. Iba vo výnimočných prípadoch sa na server spoločnosti Google prenáša plná IP-adresa. Bližšie informácie o tom, ako sú spracúvané údaje pre tieto účely nájdete tu: https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

Nakoľko nám záleží na tom, aby ste sa vedeli s nami spojiť a aby sme s Vami mohli zdieľať obsah webstránky, máme vytvorené fanúšikovské stránky, užívateľské účty, či kanále na týchto sociálnych sieťach:

 • Facebook
 • Instagram
 • Twitter
 • Youtube

Prevádzkovatelia týchto sociálnych sietí majú vlastné prijaté pravidlá, infraštruktúru služby a vlastné ustanovenia k ochrane osobných údajov. Na ochranu osobných údajov dotknutých osôb sa vzťahujú prevádzkové a zmluvné podmienky spoločností uvedených nižšie. Prevádzkovatelia sociálnych sietí sú zodpovední za obsah a svoje profily. Podrobnejšie informácie k spracovaniu osobných údajov jednotlivými prevádzkovateľom nájdete na nižšie:

Facebook

Naša webová stránka má integrované doplnky sociálnej siete Facebook, ktorá je prevádzkovaná spoločnosťou Facebook Ireland Limited, so sídlom 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland (ďalej len „Facebook“), ktoré spoznáte podľa loga Facebooku alebo tlačidiel „Like“ („Páči sa mi to“) a „Share“ („Zdieľať“) umiestnených na webstránke. Prehľad všetkých doplnkov pre Facebook nájdete na nasledovnej stránke Facebooku: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. Počas Vašej návštevy na našej webstránke vytvára tento doplnok priame spojenie Vášho internetového prehliadača so serverom Facebooku, cez ktoré Facebook dostane informáciu, že niekto z Vašej IP adresy pristupuje na našu webstránku, pričom Facebook zároveň získa údaje o Vašej aktivite na našej webstránke. Ak ste popritom prihlásený na svojom užívateľskom konte na Facebooku a kliknete na tlačidlo „Like“ alebo „Share“, môžete obsah našej webstránky prepojiť so svojím užívateľským profilom na Facebooku. Facebook tak môže Vašu návštevu webstránky priradiť Vášmu užívateľskému kontu. Tieto cookies sa ukladajú na dobu 3 mesiacov. Podrobnejšie informácie nájdete v podmienkach spoločnosti Facebook o ochrane osobných údajov tu: https://sk-sk.facebook.com/privacy/explanation. Až do okamihu prenosu údajov spoločnosti Facebook sa považujeme s Facebookom za spoločných prevádzkovateľov, nakoľko sme umožnili spoločnosti Facebook umiestniť na našej webstránke plug-in, ktorý umožňuje automatický zber a prenos dát z našej webstránky spoločnosti Facebook, a to v zmysle podmienok, ktoré nájdete tu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Po takomto prenose dát sa spoločnosť Facebook stáva osobou, ktorá zodpovedá za ďalšie spracúvanie týchto dát.

Instagram

Služba Instagram je jedným z produktov Facebooku, ktoré poskytuje spoločnosť Facebook, preto obdobné informácie, ako sú uvedené pri sociálnej sieti Facebook, platia aj pre sociálnu sieť Instagram. Bližšie informácie o tom, ako sú používané cookies Instagramu, nájdete na:

https://help.instagram.com/1896641480634370?ref=ig.

YouTube

Cez našu webstránku je možné sa taktiež prihlásiť na YouTube (službu určenú na prehrávanie videí), ktorú prevádzkuje Google. Rovnako tak môže dôjsť k vloženiu videí YouTube na našu webstránku. K odoslaniu údajov dochádza bez ohľadu na to, či máte na YouTube vytvorený užívateľský účet, cez ktorý ste prihlásený alebo nemáte žiadny užívateľský účet. Ak ste prihlásený do služby Google, Vaše údaje sa priradia priamo k Vášmu Google účtu. Spoločnosť Google ukladá vaše údaje ako profily používania a používa ich na účely (personalizovanej) reklamy, marketingu a prieskumu trhu a informovanie ostatných užívateľov YouTube o vašich aktivitách, a tieto sú uchovávané po dobu 13 mesiacov. Pravidlá ochrany súkromia sú uvedené tu:

https://policies.google.com/privacy?hl=sk.