Členstvo

Naše členstvo je otvorené pre vybrané organizácie

Ceníme si integritu, profesionálnosť a vysokú kvalitu služieb. Všetci naši členovia musia preukázať svoje schopnosti a zručnosti, ako aj odhodlanie k dodržiavaniu etických štandardov vo svojej profesii.

Stanovy

Rozdelenie členstva

Členstvo v našej Asociácií prináša unikátny prístup k interným projektom. Toto rozdelenie prístupu umožňuje efektívnejšie využitie interných zdrojov a zároveň zabezpečuje, že členovia môžu optimalizovať svoju účasť a angažovanosť v rámci organizácie v súlade s ich odbornými schopnosťami a potrebami.
Členstvo - Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Vstup do Asociácie nie je len o členstve v profesnej komunite. Je to aj o spolupráci s organizáciou, ktorá je odhodlaná poskytovať svojim členom príležitosti na rozvoj, vzdelávanie a zdokonalenie sa vo svojej profesii. 

Členom sa môže stať právnická osoba, ktorá sa zaoberá:

Detektívnou činnosťou

Vymáhaním pohľadávok

Advokátskou činnosťou

Investigatívnou prácou

Benefity členstva

Pridružený člen

0 EUR
Mesčný členský príspevok

Pridružené členstvo je koncipované ako inkluzívna platforma, ktorá poskytuje prístup k interným projektom. Je určené pre všetky relevantné subjekty, ktoré majú záujem o využívanie týchto projektov a súčasne chcú podporovať ciele a aktivity Asociácie.

Prístup k interným projektom je striktne vyhradený len pre členov Asociácie, čo zabezpečuje ich integritu a exkluzivitu.

Pridruženým členom je zaručený prístup do systému INVYS. Napriek tomu, samotné lustrácie v rámci tohto systému nie sú zahrnuté do základnej sady služieb a sú spoplatnené dodatočne. Poplatok za tieto lustrácie je stanovený na fixnú sumu za jednu lustráciu, čo umožňuje transparentné a predvídateľné náklady pre pridruženého člena. Takýto model nám umožňuje pokryť náklady súvisiace s prevádzkou a udržiavaním systému.

Riadny člen

0 EUR
Mesačny členský príspevok

Riadne členstvo je štruktúrované tak, aby podporovalo profesionálnu odbornosť.

Prístup k detektívnym dopytom je privilegovaný výhradne pre detektívne kancelárie s platnou licenciou na prevádzkovanie detektívnej služby.

Čestný člen

Kľúčovým predpokladom pre získanie tohto statusu je dlhodobé presadzovanie záujmov Asociácie ako riadny alebo pridružený člen, pri plnom dodržiavaní stanov. Táto podmienka zaručuje, že čestní členovia skutočne reprezentujú hodnoty a ciele Asociácie.

Rozhodnutie o prijatí nového člena do Asociácie je v kompetencii Valného zhromaždenia a vyžaduje sa súhlas nadpolovičnej väčšiny hlasov čestných členov SASD, pričom každý člen má jeden hlas. Kandidát na členstvo musí tiež spĺňať podmienky týkajúce sa podnikateľskej činnosti, bezúhonnosti a musí uhradiť členský poplatok.

Žiadosť o členstvo

Údaje o spoločnosti
Kontaktná osoba
Súhlas