Čo pre Vás
môžeme urobiť?

Našou zásadou je odpovedať na všetky otázky do 24 hodín. V prípade záujmu o detektívnu činnosť uprednostňujeme telefonický rozhovor.

Bratislava

IČO: 51987902
Tallerova 4, 811 02 Bratislava
Slovenská republika

Bankové spojenie pre finančné dary:

SK37 1100 0000 0029 4407 3513
Swift kód: TATRSKBX

Evidované na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90-54592.