Registrácia Asociácie na Ministerstve vnútra

Lukáš H.

Predseda SASD

Po dlhodobej príprave, koncepčnom vypracovaní a vytvorení silných základov značky sme sa rozhodli posunúť Slovenskú Asociáciu Súkromných Detektívov o krok vpred. Aby sme mali väčšiu legitimitu a boli schopní zastupovať našich členov na oficiálnej úrovni, dňa 19.10.2018 sme uskutočnili kľúčový krok a dali našej Asociácii právnu formu občianskeho združenia prostredníctvom registrácie na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Registrácia Asociácie na Ministerstve vnútra

Toto rozhodnutie nebolo urobené náhodne. Je to odrazom našej vážnosti a záväzku presadzovať záujmy našich členov. Ako Asociácia venujeme mimoriadnu pozornosť profesionalite a etickým normám v oblasti detektívnej činnosti. Sme rozhodnutí združovať iba také detektívne kancelárie, ktoré sa riadia vysokými profesionálnymi a etickými štandardmi, a ktoré sú odhodlané slúžiť verejnosti s integritou a transparentnosťou.

Naša registrácia na Ministerstve vnútra nám umožňuje byť aktívnym hráčom v legislatívnom procese a zabezpečuje, že máme oficiálnu platformu, z ktorej môžeme komunikovať s verejnými inštitúciami a inými relevantnými subjektmi

Zároveň chceme zdôrazniť, že tento krok je len začiatkom našej dlhodobej misie. Naším cieľom je zabezpečiť, aby súkromní detektívi a detektívne kancelárie na Slovensku mali jasný a uznávaný rámec, v ktorom môžu pracovať, a aby verejnosť mala plnú dôveru v služby, ktoré im ponúkajú.

V budúcnosti plánujeme pokračovať v našich snahách zlepšovať a rozširovať možnosti pre našich členov, posilňovať vzdelávanie a odbornosť v oblasti detektívnej práce. Taktiež zabezpečíme, že naše združenie bude hrať kľúčovú rolu vo vývoji detektívnej profesie na Slovensku.

Vytvorenie loga, webstránky a konceptu Asociácie
Začatie vydávania preukazov súkromného detektíva