Spustenie systému INVYS

Ing. Andrej N.

IT špecialista & OSINT expert

V súčasnom technologicky pokročilom svete je prístup súkromných detektívov k informáciám nevyhnutný. Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov to pochopila a v reakcii na túto potrebu spustila systém INVYS dňa 21.12.2016. Tento Inteligentný vyhľadávací systém prináša revolúciu v prístupe k informáciám o fyzických osobách a spoločnostiach na území Slovenskej republiky.

Spustenie systému INVYS

Testovacie obdobie a jeho výsledky

Predtým, ako bol systém INVYS spustený pre všetkých členov Asociácie, bol podrobený mesačnému testovaciemu obdobiu. Jedným z aktívnych testerov bol náš člen, pán Ing. Vladimír Vlčák. Jeho názor na systém je viac než pozitívny. Ing. Vlčák potvrdil: „Systém INVYS výrazne zvýši konkurencieschopnosť členských detektívnych kancelárií v oblasti vyhľadávania informácií o fyzických osobách a spoločnostiach. V porovnaní s detektívnymi kanceláriami ktoré nie sú členom SASD. Výhodou je že nemusíme siahať po informáciách prostredníctvom nelegálnych lustrácií. Systém INVYS nielen znižuje potenciálne riziko spojené s nelegálnym získavaním údajov, ale tiež pozitívne ovplyvňuje cenu služby pre klienta a zisk pre našich členov.

Čo systém INVYS prináša?

Systém INVYS je zameraný na poskytovanie rýchleho, efektívneho a legálneho prístupu k informáciám o fyzických osobách a spoločnostiach na území Slovenskej republiky. Je postavený na databáze s niekoľko miliónom záznamov, ktoré poskytujú presné informácie vrátane adresy bydliska, dátumu narodenia a iných údajov nevyhnutných pre identifikáciu alebo vyhľadávanie konkrétnej osoby či spoločnosti.

Databáza systému INVYS podlieha pravidelným a priebežným aktualizáciám s cieľom zabezpečiť jej aktuálnosť a relevanciu. Pri každej novej aktualizácii sa do databázy pridávajú nové informácie, ktoré následne prepisujú alebo dopĺňajú existujúce údaje.

Avšak, kľúčovou vlastnosťou systému je jeho schopnosť nezabudnúť. Staré verzie údajov nie sú jednoducho nahradené novými. Namiesto toho je v systéme zavedený archivačný mechanizmus, ktorý umožňuje uchovať históriu zmeny konkrétnych údajov. Táto historická databáza poskytuje detektívom možnosť sledovať vývoj a zmeny týkajúce sa konkrétnych osôb alebo subjektov, čo je kľúčové pre pátracie úkony smerujúce do minulosti.

Oprávnené záujmy systému INVYS

Systém INVYS, ako inteligentný vyhľadávací nástroj pre vybrané detektívne kancelárie, vytvára množstvo príležitostí pre efektívnejšie vyšetrovanie a zhromažďovanie dát. Avšak, jeho využitie je založené na oprávnených záujmoch. Tieto oprávnené záujmy sú základným pilierom, ktorý zabezpečuje, že činnosť súkromných detektívov je vykonávaná v súlade s právnymi predpismi EU.

Vyšetrovanie a prevencia podvodov

  • Systém INVYS je navrhnutý tak, aby poskytoval rýchly a spoľahlivý prístup k informáciám, ktoré môžu pomôcť odhaliť podvodné činnosti. To môže zahŕňať všetko od podvodov v oblasti poisťovníctva až po podvody týkajúce sa nehnuteľností. Vďaka tomuto nástroju môžu detektívi rýchlo identifikovať osoby alebo organizácie, ktoré sa zaplietli do podvodných činností, čím sa ušetrí čas a zdroje.

Zabezpečenie dôkazov v právnych konaniach

  • Právne konania často vyžadujú presné a overené informácie. INVYS umožňuje detektívom pristupovať k relevantným údajom, ktoré môžu poslúžiť ako dôkazy pred súdom. Tieto informácie môžu zahrňovať majetkové záležitosti, historické údaje o nehnuteľnostiach alebo dokonca vzťahy medzi jednotlivcami.

Vybavovanie súkromných záležitostí klienta

  • Klienti sa často obrátia na súkromných detektívov s osobnými alebo rodinnými záležitosťami. Týkať sa to môže napríklad hľadania nezvestných osôb, pátrania po dedičstve alebo zisťovania informácií o určitých osobách. Systém INVYS je cenným nástrojom, ktorý môže detektívom poskytnúť potrebné údaje rýchlo a diskrétne.

Je dôležité zdôrazniť, že využívanie systému INVYS musí byť vždy v súlade s oprávnenými záujmami, aby sa zaistila ochrana súkromia jednotlivcov a zabezpečilo etické vykonávanie detektívnej práce.

Cesta do budúcnosti

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov plánuje aktívne pokračovať v budovaní vlastných interných databáz. Týmto krokom chce eliminovať riziko nelegálnych lustrácií v policajných alebo iných systémoch a zabezpečiť tak prístup k bežne neprístupným informáciám pre svoje členské detektívne kancelárie.

Počiatok myšlienky Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov

Vytvorenie loga, webstránky a konceptu Asociácie