Vyjadrenie Asociácie ku "konkurenčnému" boju

Lukáš H.

Predseda SASD

V detektívnom biznise je konkurencia prirodzenou súčasťou procesu. Konkurenčný boj je základom každého trhového odvetvia, kde sa každý subjekt snaží presadiť a získať si svoje miesto pod slnkom. Avšak s rastúcim tlakom a snahou o dominanciu môže tento zdravý súboj prerásť do agresívnej formy.

Vyjadrenie Asociácie ku konkurenčnému boju - Michal Radolec, Justín Horvatovič a Roman Rémay

Ako združenie, ktoré sa riadi najvyššími odbornými a etickými štandardmi, Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov považuje za potrebné dať do povedomia nedávne udalosti súvisiace s vytvorením takzvanej „Asociácie Súkromných Detektívov“ zaregistrovanej pod číslom VVS/1-900/90-61645 na MVSR dňa 20.08.2021.

Je zrejmé, že uvedené osoby – Michal R., Justín H. a Roman R. – sa z neznámych dôvodov rozhodli vytvoriť organizáciu, ktorá nielen nápadne napodobňuje meno našej Asociácie, ale aj grafický dizajn nášho loga. Toto konanie vyvoláva mnohé otázky týkajúce sa ich motivácie a úmyslov. Je možné, že ich zámerom bolo získať nepoctivú konkurenčnú výhodu tým, že zneužijú dobrú povesť a dôveru, ktorú sme si vybudovali rokmi kvalitnej práce a serióznosti? Alebo možno ich hlavným cieľom bolo zmiasť potenciálnych klientov a presmerovať ich k vlastným službám?

Fotogaléria

Skutočnosť, že dvaja z uvedených jednotlivcov sú majiteľmi detektívnej kancelárie, len zvyšuje naše obavy z ich potenciálne-účelového konania. Mnoho z nás sa v detektívnej komunite pýta, či je ich skutočným zámerom skutočne prispieť k rozvoju detektívneho sektora, alebo sa jednoducho pokúšajú o zisk na úkor iných, pričom zároveň kompromitujú etiku a integritu celej profesie.

Každý rozumný jedinec by nepochybne konštatoval, že ide o zásadné narušenie integrity našej značky a útoku na jej dobré meno. 

Priateľská rada pre ich potenciálnych klientov

V súvislosti s aktuálnymi udalosťami týkajúcimi sa pánov Michala R. a Justína H. by sme chceli výslovne upozorniť ich potenciálnych klientov na dôležitosť dôkladného preskúmania a overenia ich povesti pred tým, ako sa rozhodnú využiť ich služby. Zvážte, či chcete zveriť svoje osobné a dôverné informácie subjektom, ktoré sa angažujú v kontroverzných aktivitách.

Či zapojenie osôb – Michal R., Justín H. a Roman R. do kampane proti našej Asociácii bolo iniciované tretími stranami alebo či boli predmetom manipulácie, zodpovednosť za svoje konanie nesú sami. Ako sa hovorí, meno má človek iba jedno…

Vyjadrenie Podpredsedu SASD

Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov by rada výslovne zdôraznila, že osoby Michal R., Justín H. a Roman R. nemajú, ani nikdy nemali žiadne formálne ani neformálne prepojenie s naším občianskym združením – Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov. Akékoľvek tvrdenia o opaku sú nepravdivé.

Vzhľadom na zásah týchto osôb do činnosti našej Asociácie si dovoľujeme upozorniť, že informácie obsiahnuté v tomto článku zostanú zverejnené až do zrušenia občianskeho združenia „Asociácie Súkromných Detektívov“ a písomného ospravedlnenia zúčastnených osôb.

Súkromný detektív

Mgr. Peter Kováčik

Podpredseda SASD
peter kovacik

Registrácia ochrannej známky

Integrácia ďalších databáz do systému INVYS