Stanovy Slovenskej Asociácie Súkromných Detektívov

Členstvo > Stanovy SASD

Stanovy občianskeho združenia podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Článok 1 – Základné ustanovenia

I. Charakter Občianskeho združenia

 1. Občianske združenie Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov (ďalej len „občianske združenie“ alebo „združenie“) je dobrovoľným, mimovládnym, nepolitickým občianskym združením v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v jeho platnom znení.
 2. Občianske združenie je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou bez právneho predchodcu. V zmysle ustanovenia § 2 ods. 3 zákona č. 83/1990 Zb. v platnom znení je občianske združenie právnickou osobou so samostatnou právnou subjektivitou.

II. Názov a sídlo občianskeho združenia

 1. Úplný názov občianskeho zduženia znie: Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov
 2. Sídlom združenia je: Tallerova 4, 811 02, Bratislava
 3. Logo občianskeho združenia (registrovaná ochranná známka):
Slovenská Asociácia Súkromných Detektívov

Článok 2 – Cieľ a činnosť občianskeho združenia

 1. Presadzovať záujmy členov vo vzťahu k orgánom štátnej správy, právnym subjektom, verejnosti i vo vzťahu k zahraničiu.
 2. Vytvárať a spravovať informačné systémy, pre podporu činnosti členov združenia.
 3. Vytvárať projekty a internetové projekty, pre podporu činnosti členov združenia a priblíženie detektívnych služieb širšej verejnosti.
 4. Organizovať semináre a školenia v detektívnej oblasti.
 5. Podporovať medzinárodné vzťahy v detektívnej oblasti.
 6. Vydávať propagačné materiály, spolupracovať s hromadnými oznamovacími prostriedkami za účelom propagácie detektívnych služieb.
 7. Priblížiť verejnosti typy detektívnych služieb a aktualizovať ich priemerné ceny v Slovenskej republike.
 8. Vydávať preukazy súkromných detektívov a viesť ich evidenciu.
 9. Prevádkovať tkzv. Detektívny dopyt, kde si môže klient cez webstránku združenia objednať u členov združenia garantované detektívne služby.
 10. Vykonávať garanta, medzi licencovanou detektívnou kanceláriou a fyzickou / právnickou osobou, ktorej finančné prostriedky na detektívnu činnosť budú uchované na bankovom účte občianskeho združenia a po: 
  • úspešnom ukončení detektívnej služby, odovzdané detektívnej kancelárií, ktorá vykonávala detektívnu službu,
  • neúspešnom ukončení detektívnej služby, vrátené v plnej výške fyzickej/ právnickej osobe.
 1. Občianske združenie za účelom dosiahnutia cieľov a naplnenia úloh vykonáva, resp. zabezpečuje najmä nasledovné činnosti:
  • vytvorenie iniciatív na súkromnej a vládnej úrovni, ktoré podporia detektívnu a investigatívnu činnosť.
  • vytváranie a vedenie odbornej komunity a zriaďovanie expertných skupín za účelom presadzovania cieľov združenia,
  • organizáciu a realizáciu vzdelávacích a kultúrno-spoločenských podujatí, seminárov a konferencií,
  • odborné konzultácie, poradenstvo, konzultácie,
  • organizovanie a sprostredkovávanie dobrovoľníckej činnosti,
  • vyhľadávanie a získavanie finančných zdrojov na vykonávanie vyššie uvedených činností, napr. aj prostredníctvom spracovania projektov alebo europrojektov za účelom získania finančných prostriedkov z rôznych fondov,
  • propagácia, publikačná činnosť a poskytovanie informácií o hore uvedených aktivitách,
  • podpornú podnikateľskú činnosť, ktorej charakter slúži na rozvíjanie cieľov združenia.

Článok 3 – Vznik a zánik členstva

I. Členstvo v občianskom združení

 1. Členom združenia môžu byť fyzické osoby staršie ako 18 rokov ako aj právnické osoby, ktoré súhlasia so stanovami a vnútornými predpismi občianskeho združenia.
 1. Združenie má tri kategórie členov:
  1. Čestný člen
  2. Riadny člen
  3. Pridružený člen
 2. Čestné členstvo v združení vzniká na návrh minimálne troch existujúcich čestných členov. 
 3. Za čestného člena (podľa bodu 3.2 písm. a) môže byť navrhnutá fyzická osoba, ktorá svojím postavením alebo činnosťou v rámci detektívneho pôsobenia koná a v minulosti konala v súlade s cieľmi združenia.
 4. Riadnym členom združenia (podľa bodu 3.2 písm. b) týchto stanov sa môže stať právnická osoba ktorá sa aktívne zaoberá poskytovaním detektívnych služieb / vymáhaním pohľadávok / advokáciou alebo investigatívnou činnosťou (redakcie, denníky a pod.).
 5. Pridruženým členom združenia (podľa bodu 3.2 písm. c) týchto stanov sa môže stať právnická osoba ktorá sa aktívne zaoberá poskytovaním detektívnych služieb / vymáhaním pohľadávok / advokáciou alebo investigatívnou činnosťou (redakcie, denníky a pod.).
 6. O prijatí člena do združenia rozhoduje rada na základe návrhu, ktorý jej predloží predseda rady. Záujemca predloží predsedovi rady :
  • vlastnoručne podpísanú písomnú prihlášku obsahujúcu jeho kontaktné údaje, informácie o ňom a o aké členstvo žiada (čestné / riadne / pridružené),
  • vlastnoručne podpísaný záväzok dodržiavať stanovy a vnútorné predpisy občianskeho združenia,
  • Doklad o uhradení ročného členského poplatku.
  • v prípade čestného členstva písomné odporučenie 3 čestných členov podľa bodu č. 3 tohto článku,
 1. Rada združenia môže na návrh jedného z jej členov, rozhodnúť o pozastavení členstva pridruženého a riadneho člena v združení. Rada tak rozhodne najmä však v prípade, že člen porušil alebo porušuje stanovy združenia, vnútorné predpisy združenia alebo iným spôsobom škodí činnosti združenia
 2. Na prijatie za člena združenia nie je právny nárok.
 3. Členstvo v združení je dobrovoľné.

II. Zánik členstva v občianskom združení

 1. Členstvo v občianskom združení zaniká:
  • Úmrtím fyzickej osoby alebo jej vyhlásením na mŕtvu,
  • zánikom právnickej osoby bez právneho nástupcu,
  • vystúpením člena združenia (na základe písomného oznámenia člena o vystúpení, ktoré bude doručené predsedovi rady),
  • vylúčením člena združenia (na základe rozhodnutia rady) v prípade, že člen porušil alebo porušuje stanovy združenia, vnútorné predpisy združenia alebo iným spôsobom škodí činnosti združenia; návrh na vylúčenie predkladá rade jej predseda alebo jeden z čestných členov,
  • zánikom združenia,
  • neuhradením členského poplatku v lehote určenej vo výzve na dodatočné splnenie si povinnosti zaplatiť členský poplatok. Lehota na dodatočné splnenie si povinnosti nebude kratšia ako 15 dní odo dňa vyhotovenia výzvy.

Článok 4 – Práva a povinnosti členov

 1. Čestný člen má právo:
  • zúčastňovať sa na valnom zhromaždení a hlasovať v ňom,
  • zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia,
  • voliť a byť volený do orgánov občianskeho združenia,
  • predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom občianskeho združenia,
  • byť informovaný o rozhodnutiach orgánov občianskeho združenia a pripravovaných aktivitách.
  • Podieľať sa na dlhodobých spoluprácach,
  • Požiadať o vydanie preukazu / preukazov súkromného detektíva (podľa článku 7 č.3. písm. l), pokiaľ má člen licenciu na prevádzkovanie detektívnych služieb.
 1. Čestný člen má tieto povinnosti:
  • dodržiavať stanovy združenia a ostatné vnútorné predpisy združenia,
  • podieľať sa podľa svojich možností na činnosti združenia,
  • hájiť záujmy združenia,
  • zdržať sa úkonov, ktoré by boli v rozpore so záujmami združenia.
 1. Riadny člen má právo:
  • zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia,
  • po rozhodnutí rady (podľa článku 7 č.3. písm. k) využívať neobmedzený prístup k interným informačným systémom prevádzkovaných občianskym združením,
  • predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom občianskeho združenia,
  • prístup k detektívnym dopytom (ak je člen držiteľom platnej licencie na prevádzkovanie detektívnych služieb na území SR).
 1. Riadny člen má tieto povinnosti:
  • dodržiavať stanovy združenia a ostatné vnútorné predpisy združenia,
  • hájiť záujmy združenia,
  • platiť členské poplatky, pričom členský poplatok sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania na účet združenia,
  • zdržať sa úkonov, ktoré by boli v rozpore so záujmami alebo zlou povesťou združenia,
  • Dodržiavať mlčanlivosť v prípade využívania interných informačných systémov alebo iných nástrojov, ktoré prevádzkuje občianske združenie.
 1. Pridružený člen má právo:
  • zúčastňovať sa na činnosti občianskeho združenia,
  • po rozhodnutí rady (podľa článku 7 č.3. písm. k) využívať prístup k interným informačným systémom prevádzkovaných občianskym združením,
  • predkladať návrhy, podnety, sťažnosti a žiadosti orgánom občianskeho združenia,
 1. Pridružený člen má tieto povinnosti:
  • dodržiavať stanovy združenia a ostatné vnútorné predpisy združenia,
  • hájiť záujmy združenia,
  • platiť členské poplatky, pričom členský poplatok sa považuje za uhradený dňom jeho pripísania na účet združenia,
  • zdržať sa úkonov, ktoré by boli v rozpore so záujmami alebo zlou povesťou združenia,
  • Dodržiavať mlčanlivosť v prípade využívania interných informačných systémov alebo iných nástrojov, ktoré prevádzkuje občianske združenie.

Článok 5 – Orgány občianskeho združenia

 1. Orgánmi občianskeho združenia sú:
  • Predseda
  • Valné zhromaždenie
  • Rada
  • Revízor

Článok 6 – Valné zhromaždenie

 1. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia a je tvorené všetkými čestnými členmi združenia s hlasovacím právom. Zasadnutie valného zhromaždenia sa koná podľa potreby, najmenej však raz ročne.
 2. Valné zhromaždenie:
  • po predchádzajúcom návrhu aspoň troch čestných členov volí a odvoláva členov rady, ako aj revízora
  • schvaľuje výročnú správu o hospodárení,
  • rozhoduje o ďalších otázkach súvisiacich s činnosťou združenia, pokiaľ oprávnenie rozhodovať o tejto otázke nepatrí inému orgánu združenia,
  • rozhoduje o zrušení združenia a o osobe likvidátora a jeho odmene.
 1. Valné zhromaždenie zvoláva a vedie predseda podľa potreby, najmenej však jedenkrát do roka. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých čestných členov.
 2. Každý čestný člen disponuje na valnom zhromaždení jedným hlasom a účasť vykonáva osobne alebo prostredníctvom písomne povereného zástupcu.
 3. Zvolanie valného zhromaždenia sa uskutoční prostredníctvom zaslania pozvánok čestným členom spolu s programom rokovania minimálne 15 dní pred jeho konaním prostredníctvom elektronickej pošty na ich emailovú adresu oznámenú predsedovi.
 4. Uznesenia valného zhromaždenia musia byť zapísané v zápisnici a podpísané predsedom a zapisovateľom. Predseda zabezpečí vyhotovenie zápisnice najneskôr do 30 dní od konania zasadnutia valného zhromaždenia.
 5. Predseda zvolá mimoriadne valné zhromaždenie vždy, ak ho o to požiadajú aspoň traja čestní členovia.

Článok 7 – Rada

 1. Rada pozostáva zo zástupcov čestných členov združenia (predseda rady a členovia rady) zvolených valným zhromaždením po predchádzajúcom návrhu.
 2. Na prijatie platného rozhodnutia rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých členov rady. Návrh rozhodnutia môže písomne predložiť ktorýkoľvek člen rady na vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu, spolu s oznámením lehoty na písomné vyjadrenie, v ktorej ho členovia rady zasielajú na adresu predsedu rady. Lehota na vyjadrenie nesmie byť kratšia ako 7 dní odo dňa odoslania návrhu rozhodnutia na vyjadrenie. Za písomné predloženie návrhu rozhodnutia na vyjadrenie sa považuje aj odoslanie návrhu rozhodnutia faxom alebo prostredníctvom elektronickej pošty na poslednú známu adresu členov rady. Za včasné doručenie vyjadrenia sa považuje aj jeho doručenie prostredníctvom elektronickej pošty na mailovú adresu predsedu rady. Ak sa člen rady nevyjadrí v lehote, platí, že nesúhlasí. Predseda rady potom oznámi výsledky hlasovania emailom všetkým členom rady do 10 dní po uplynutí predmetnej lehoty na vyjadrenie.
 3. Rada najmä
  1. schvaľuje zmenu stanov združenia,
  2. schvaľuje plán činností a rozpočet združenia,
  3. určuje plány, projekty a ciele hospodárenia združenia a za týmto účelom ukladá pokyny predsedovi,
  4. rozhoduje o strategickom smerovaní a prioritách združenia,
  5. určuje výšku členských poplatkov,
  6. rozhoduje o prijatí za člena združenia
  7. schvaľuje Etický kódex združenia,
  8. rozhoduje o vylúčení člena zo združenia,
  9. rozhoduje o pozastavení členstva,
  10. menuje a odvoláva predsedu,
  11. schvaľuje interné predpisy združenia, ktorých schválenie nie je vyhradené do pôsobnosti valného zhromaždenia,
  12. rozhoduje o udelení/odobratí pridruženému alebo riadnemu členovi prístupy k interným informačným systémom občianskeho združenia.
  13. rozhoduje o vydaní/odobratí preukazu súkromného detektíva.

Článok 8 – Predseda

 1. Predseda je výkonným a štatutárnym orgánom združenia, ktorý spravuje a riadi združenie a je oprávnený konať samostatne v mene združenia navonok. Predseda najmä zabezpečuje administratíve a obslužné aktivity súvisiace s činnosťou združenia, pričom je oprávnený konať v mene združenia navonok.
 2. Za výkon svojej činnosti zodpovedá predseda valnému zhromaždeniu a rade. O odmene pre predsedu rozhoduje rada.
 3. Predseda najmä:
  • plní uznesenia valného zhromaždenia a pokyny rady,
  • hospodári s majetkom združenia,
  • zvoláva zasadnutia valného zhromaždenia,
  • zabezpečuje vedenie účtovníctva,
  • vypracúva plán činnosti združenia, správu o činnosti, návrh rozpočtu a správu o hospodárení združenia,
  • reprezentuje občianske združenie vo vzťahu k verejnosti a médiám.
 1. Predseda môže zo svojej funkcie odstúpiť. Výkon funkcie sa končí platným ustanovením nového predsedu radou, ktorej zasadnutie zvolá najneskôr do 1 mesiaca predseda rady, odkedy mu bolo doručené oznámenie o odstúpení predsedu.

Článok 10 – Revízor

 1. Revízor je kontrolný orgán združenia, ktorý dohliada na činnosť združenia.
 2. Revízor je oprávnený nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti združenia a kontrolovať, či združenie uskutočňuje svoju činnosť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi stanovami a ostatnými vnútornými predpismi združenia.
 3. Úlohou revízora je najmä:
  • kontrolovať podľa predložených dokladov činnosť združenia,
  • upozorňovať radu na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie,
  • v písomnej správe informovať raz ročne valné zhromaždenie o výsledkoch vykonanej kontroly.
 1. Revízor je oprávnený najmä zúčastniť sa na rokovaní orgánov združenia, upozorniť radu a/alebo valné zhromaždenie na zistené porušenie právnych predpisov alebo stanov.
 2. Revízor môže byť iba fyzická osoba, ktorá je spôsobilá na právne úkony, je bezúhonná a je čestným členom.

Článok 12 – Hospodárenie združenia

 1. Občianske združenie hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom a ostatnými majetkovými právami.
 2. Majetok združenia tvoria najmä:
  • príspevky členov,
  • členské poplatky
  • dary a dobrovoľné príspevky,
  • dotácie a granty od osôb z tuzemska i zahraničia,
  • dotácie od štátnych a samosprávnych orgánov a organizácií,
  • príjmy z činnosti pri napĺňaní cieľov združenia.
  • ostatné príjmy
 1. Prostriedky združenia sa vedú na osobitnom účte.

Článok 13 – Členské poplatky

 1. Členské poplatky rozdeľujeme podľa typu členstva:
  1. Čestné členstvo – oslobodené od členského poplatku
  2. Riadne členstvo – 12 000 EUR /ročne
  3. Pridružené – 120 EUR /ročne

Článok 14 – Zrušenie a zánik občianskeho združenia

 1. Občianske združenie zaniká:
  • dobrovoľným rozpustením alebo zlúčením s iným združením na základe rozhodnutia valného zhromaždenia,
  • právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra SR o rozpustení združenia.
 1. Pri zániku združenia s likvidáciou valné zhromaždenie menuje likvidátora. Každý čestný člen združenia ma nárok na podiel na likvidačnom zostatku, ktorý sa určí podľa pomeru, akým prispel k vytvoreniu majetku združenia peňažným plnením.

Článok 15 – Záverečné ustanovenia

 1. Na vzťahy neupravené týmito stanovami sa použijú ustanovenia zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov.